Gitesh Sharma
s/o Sh. Mangal Chand Jangid
DOB:  04-06-1986
Education: B.A.
Address 33, Shyam Nagar, Kalwar, Jaipur, Raj.
Hobby Racing, Cricket, Reading Historical Book